معرفی

رسيدن به توافق عمومي بر سر مفاهيم به كار رفته در بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی کشور در بین دانشگاه های مختلف، نقش بسیار مهمی در موفقيت اجراي این بسته ها دارد. سامانه واژه شناسی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی سعی در تامین این عامل موفقیت دارد. قطعاً با توافق بر روی واژه ها در بین ذینفعان مختلف، مسیر دستیابی به اهداف تعیین شده هموارتر خواهد گردید. این سایت در گام اول قصد معرفی واژه های کلیدی بکار رفته در بسته تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی داشته و در گام بعدی بدنبال ایجاد زیرساختی جهت معرفی واژه های آموزش علوم پزشکی می باشد. در تهیه این سامانه سعی گردیده تعارف و برخی جنبه ها مهم مهمترین واژه ها وعبارت بکار رفته در بسته های تحول و نوآوری آموزش در قالب نشریه ناب (نشریه آینده بهتر) ارایه گردد. قطعاً با نظرات تکمیلی بازدیدکنندگان محترم این تعاریف کامل تر خواهد شد و جنبه های مختلف موضوع جهت استفاده از گامهای اجرایی بسته تحول روشن خواهد گردید.

پرش به: ناوبری، جستجو
ناب شماره ۲۴ ناب شماره ۲۳ ناب شماره ۲۲ ناب شماره ۲۱ ناب شماره ۲۰ ناب شماره ۱۹ ناب شماره ۱۸ ناب شماره ۱۷ ناب شماره ۱۶ ناب شماره ۱۵ ناب شماره ۱۴ ناب شماره ۱۳ ناب شماره ۱۲ ناب شماره ۱۱ ناب شماره ۱۰ ناب شماره ۹ ناب شماره ۸ ناب شماره ۷ ناب شماره ۶ ناب شماره ۵ ناب شماره ۴ ناب شماره ۳ ناب شماره ۲ ناب شماره ۱