درباره ناب

ناب (نگاشت آینده بهتر)

ناب، سامانه ای جهت تقویت فرایند تصمیم گیری در نظام سلامت کشور می باشد. این سامانه در قالب 5 بخش اصلی با هدف تقویت فرایند تصمیم گیری طراحی شده است. هر کدام از بخش های سامانه ناب، قابلیت استفاده در تعامل با سایر قسمت های سامانه و یا به تنهایی را بسته به نیاز دارا می باشد.


1- بخش اطلاعات سلامت که بانک جامعی از اطلاعات سلامت است.

2- بخش شبکه خبرگان سلامت که با هدف شبکه سازی خبرگان در حوزه های مختلف سلامت طراحی شده است.

3-بخش یادگیری از تجربه که با هدف گردآوری و ثبت تجارب در سطوح مختلف نظام سلامت طراحی شده است.

4- بخش تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و مرور نظام مند که با هدف تالیف و گردآوری مجموعه مستندات تصمیم گیری مبتنی بر شواهد طراحی شده است.

5-بخش واژه شناسی ناب که با هدف رسيدن به توافق و اجماع بر سر مفاهيم به كار رفته در اسناد و حوزه های مهم نظام سلامت (نظیر بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی) طراحی شده است.


بخش واژه شناسی سامانه ناب - واژه شناسی بسته حوزه آموزش علوم پزشکی

سامانه ‏ی واژه شناسی ناب در بخش آموزش علوم پزشکی(میترم) شامل دو بخش اصلی زیر می باشد :

واژه شناسی بسته های تحول و نوآوری در آموزش واژه شناسی آموزش علوم پزشکی
واژه شناسی آموزش علوم پزشکی

پرش به: ناوبری، جستجو