ثبت کلمه پیشنهادی

این دانشنامه به منظور گردآوری و تسهیل دسترسی به تعاریف مهمترین واژه های حوزه آموزش علوم پزشکی جهت استفاده از علاقمندان حوزه آموزش علوم پزشکی کشور ایجاد شده است. دانشنامه اینترنتی میترم دوزبانه بوده و با همکاری افراد داوطلب نوشته می‌شود.

پرش به: ناوبری، جستجو